...

กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้เง...

รายละเอียด

...

กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้เงิน ของเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้เงิน ของเ...

รายละเอียด

...

กำหนดจำนวนเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้ใหม่ พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน ...

รายละเอียด

...

เงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

  ประกาศ เงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2567 (ฉบั...

รายละเอียด

...

เงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  ประกาศ   แบบฟอร์ม

รายละเอียด

...

ชะลอการพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษ (อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

รายละเอียด

...

ขยายเวลารับเงินฝากจากสมาชิก

รายละเอียด

...

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ยกเลิกการรับเงินฝากประจำ 6 เดือน และเงินฝากประจำ 36 เดือน

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่อง การถอนเงินฝากที่เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ กรณีกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ศ.2561

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

เรื่อง ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายละเอียด

...

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย

รายละเอียด

...

ตลาดนัดสหกรณ์ออนไลน์

รายละเอียด

...

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2567

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนเมษายน 2567

รายละเอียด


ภาพกิจกรรม


...

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

รายละเอียด

...

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

อัตรา

ฉุกเฉิน

6.55%

พิเศษ

6.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

อัตรา

ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ

2.50%

ประจำสะสมทรัพย์

3.60%

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์

ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 130-135411-2

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 794,982
สถิติการเข้าระบบ 375,196